“Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles during infant formula preparation” 2020: Nature Food; Dunzhu Li, Yunhong Shi, Luming Yang, Liwen Xiao, Daniel K Kehoe, Yurii K Gun’ko, John J Boland and Jing Jing Wang
Selective Separation