“Lab-on-Microsphere—FRET-Based Multiplex Sensor Platform” 2021: Nanomaterials; Vera Kuznetsova, Viktoria Osipova, Anton Tkach, Maksim Miropoltsev, Danil Kurshanov, Anastasiia Sokolova, Sergei Cherevkov, Viktor Zakharov, Anatoly Fedorov, Alexander Baranov and Yurii Gun’ko
Selective Separation