“Characterising and control of ammonia emission in microbial fuel cells” 2020; Chemical Engineering Journal; Dunzhu Li, Yunhong Shi, Fei Gao, Luming Yang, Daniel K. Kehoe, Luis Romeral, Yurii K. Gun’ko, Michael G. Lyons, Jing Jing Wang, Daragh Mullarkey, Igor V. Shvets and Liwen Xiao
Selective Separation